Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Navn:

§ 1

Foreningens navn er ”Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet” (DSS).

På engelsk ”Danish Association of Health Care Management” (DAHM).

Formål:

§ 2

Stk. 1

Foreningens formål er at udgøre et tværfagligt netværk og inspirationsforum for aktører i det danske sundhedsvæsen med interesse for strategisk og operationel ledelse i sundhedsvæsenet.

Stk. 2

Til opfyldelse af formålet søger Selskabet at præge udviklingen gennem formidling af viden og holdninger - især til den personkreds, der har tilknytning til det danske sundhedsvæsen.

Stk. 3

Selskabets engagement i den sundhedsfaglige debat sker bl.a. ved udgivelse af  ”Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsenet” , der samtidig er Selskabets medlemsblad - samt ved afholdelse af årsmøde, tværfaglige konferencer, symposier og seminarer mv.

Stk. 4

Selskabet medvirker gennem rådgivning over for myndigheder, repræsentation i udvalg m.v. til udvikling og forandringsprocesser i sundhedsvæsenet, samt søger at fremme forståelsen herfor hos interessenterne.

Stk. 5

For Selskabets medlemmer arrangeres der regelmæssigt indenlandske og udenlandske uddannelses- og studieaktiviteter.

Stk. 6

Selskabet deltager aktivt i internationalt samarbejde ved medlemskab af selskaber og foreninger, som fremmer Selskabets formål.

Medlemmer:

§ 3

Stk. 1

Selskabets medlemskreds består af:

-          ordinære medlemmer

-          virksomheds- og institutionsmedlemmer

-          æresmedlemmer

Stk. 2

Som ordinære medlemmer optages personer, der er ansat i sundhedsvæsenet - herunder kommuner - eller i virksomheder og institutioner, som har væsentlig tilknytning til sundhedsvæsenet. Medlemmerne kan i forbindelse med stillingsfratræden forblive ordinære medlemmer i Selskabet.

Stk. 3

Som virksomheds- og institutionsmedlem kan optages virksomheder og institutioner, der har  tilknytning til sundhedsvæsenet - herunder kommuner. Afgrænsning af medlemskab sker i henhold til Selskabets nærmere bestemmelser. Virksomheds- og institutionsmedlemskab er gældende for intervaller af personer i virksomheden eller institutionen. Størrelsen af kontingentet fastsættes ud fra antallet af personer. Til virksomheds- og institutionsmedlemskabet, oplyses en kontaktperson, som sammen med virksomhedens eller institutionens navn optages i Selskabets medlemsregister.

Stk. 4

Æresmedlemmer er medlemmer, som på særlig fortjenstfuld måde har gavnet Selskabet og fremmet dets formål.

Medlemsrettigheder:

§ 4

Stk. 1

Samtlige medlemmer har ret til at deltage i Selskabets generalforsamling, men kun ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2

Samtlige medlemmer modtager vederlagsfrit foreningens tidsskrift. Virksomheds- og institutionsmedlemmer modtager det antal eksemplarer, som der er tegnet medlemskab for.

Stk. 3

Deltagelse i en række af Selskabets aktiviteter sker til en særlig medlemspris.

Stk. 4

Selskabets ordinære medlemmer har fortrinsret til deltagelse i Selskabets indenlandske og udenlandske uddannelses- og studieaktiviteter.

Stk. 5

Kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Stk.6

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Bestyrelse:

§ 5

Stk. 1

Selskabet ledes af en bestyrelse, som består af en formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, jfr. dog stk. 2, således at der normalt hvert andet år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Hvert år vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Valget af disse gælder kun for 1 år. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, afgår han ved førstkommende ordinære generalforsamling, og  nyvalg finder sted for den resterende periode. I tilfælde af formandens midlertidige forfald, fungerer næstformanden i formandens sted. I tilfælde af formandens fratræden inden udløbet af funktionsperioden, indtræder næstformanden i formandens sted, indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende generalforsamling. Om valg af næstformand henvises i det hele til stk. 9 og 10.

Stk. 3

Endvidere vælges for 1 år en revisor og suppleant for denne.

Stk. 4

Genvalg til samtlige tillidsposter kan finde sted. Opstilling af kandidater sker skriftligt over for bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag kan endvidere fremsættes af bestyrelsen, der er forpligtet hertil, hvis der ikke rettidigt fremkommer andre forslag.

Stk. 5

Er der til de ovennævnte poster ikke foreslået flere kandidater, end der skal vælges, betragtes de pågældende som valgt uden afstemning. Afstemninger om tillidsposter finder i øvrigt sted skriftligt.

Stk. 6

Ved valg af formand kræves, at den valgte opnår flertallet af de afgivne stemmer. Hvis ingen kandidat opnår dette i første omgang, foretages omvalg mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer. Blanke stemmesedler medregnes ikke i opgørelserne. Er der stemmelighed, foretages ny afstemning.

Stk. 7

Ved øvrige valg må hver deltager i valget afgive en stemmeseddel med angivelse af navnene på højst så mange kandidater, som skal vælges. Andre stemmesedler er ikke gyldige. Valgt er de kandidater, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages om fornødent lodtrækning.

Stk. 8

Valg af suppleanter til bestyrelsen finder sted, efter at resultatet af bestyrelsesvalget foreligger. Valgbare er foruden de til suppleantposterne direkte opstillede tillige kandidater til bestyrelsen, der ikke har opnået valg. Tilsvarende gælder valg af revisorsuppleant.

Stk. 9

Formanden leder Selskabets daglige anliggender. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, og forestår bl.a. Selskabets virksomhed i henhold til en forretningsorden, der udarbejdes og vedtages af bestyrelsen.

Stk. 10

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og skal indkaldes på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer, herunder formanden, eller i dennes forfald næstformanden, er mødt.

Stk. 11

Bestyrelsen kan med henblik på varetagelse af Selskabets løbende driftsopgaver antage lønnet medhjælp, herunder evt. blandt bestyrelsens medlemmer.

Generalforsamling:

§ 6

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse om tidspunkt og sted. Den indkaldes ved mindst 6 ugers varsel. Indkaldelse kan ske direkte til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Tidsskriftet.

Stk. 2

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Beretning om Selskabets virksomhed (hvis beretningen helt eller delvis afgives skriftligt, hvilket evt. kan ske gennem tidsskriftet, skal den være udsendt senest 1 uge før generalforsamlingen).
 • Forelæggelse af regnskabet.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand (normalt hvert andet år jfr. § 5).
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jfr. § 5).
 • Valg af revisor og suppleant for denne (jfr. § 5).
 • Eventuelt.
 • Stk. 3

  På dagsordenen optages som særlige punkter forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer, når sådanne forslag er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden bekendtgøres for medlemmerne, evt. gennem tidsskriftet, senest 1 uge før generalforsamlingen. Samtidig bekendtgøres navnene på de opstillede kandidater til tillidsposterne.

  Stk. 4

  Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

  Stk. 5

  Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 9 og § 10. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom, samt ved valg mellem flere kandidater til tillidsposter (jfr. § 5).

  Stk. 6

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uansat de fremmødte medlemmers antal, jfr. dog § 10.

  Stk. 7

  Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 2 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når mindst 50 medlemmer til formanden fremsender skriftlig begæring herom, ledsaget af en angiven dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 60 dage efter begæringens modtagelse. Reglerne om de ordinære generalforsamlinger finder også anvendelse på de ekstraordinære, for så vidt de ikke strider mod det i dette stk. anførte.

  Urafstemning:

  § 7

  Bestyrelsen kan i tiden mellem 2 ordinære generalforsamlinger lade forslag, som normalt ville være at forelægge en generalforsamling, men i det givne tilfælde kræver hurtig afgørelse, udsende til urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer. Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflertal af de afgivne stemmer. Resultatet af afstemningen bekendtgøres snarest muligt i tidsskriftet.

  Æresmedlemmer:

  § 8

  Bestyrelsen kan over for den ordinære generalforsamling stille forslag om optagelse af æresmedlemmer af Selskabet. Til optagelse som æresmedlemmer kan indstilles personer, der på fortjenstfuld måde har gavnet Selskabet og fremmet dets formål.

  Ændring af vedtægter:

  § 9

  Stk. 1

  Forslag og ændring af Selskabets vedtægter, der ikke tilsigter dens opløsning, kan fremsættes af bestyrelsen eller 50 medlemmer.

  Stk. 2

  Forslag fremsættes til den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med reglerne i § 6, stk. 3.

  Stk. 3

  Afstemning om forslag til vedtægtsændring sker skriftligt. Til vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (inkl. blanke stemmesedler).

  Hvis forslaget opnår et mindre flertal, udsendes det i den vedtagne form til urafstemningen inden 60 dage.

  Stk. 4

  Hvis forslaget under behandling på generalforsamlingen er undergået så væsentlige ændringer, at det må betegnes som et i det væsentlige nyt forslag, kræves der til endelig godkendelse altid at det efter beslutning på generalforsamlingen udsendes til urafstemning inden 60 dage.

  Stk. 5

  Bestyrelsen er i de stk. 3 og 4 omhandlede tilfælde forpligtet til at sørge for, at vedtægtsændringerne snarest efter urafstemningen skriftligt bekendtgøres for medlemmerne. Vedtages de ikke ved urafstemningen i uændret form ved almindelig stemmeflertal, betragtes de som bortfaldet.

  Selskabets opløsning:

  § 10

  Selskabet kan kun opløses, hvis ¾ af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor på en i dette øjemed med 60 dages varsel  særlig indkaldt generalforsamling, der i tilfælde af, at opløsningen vedtages, tillige skal tage bestemmelse om anvendelse af selskabets eventuelle ejendele.

  Ikrafttrædelsesbestemmelser:

  § 11

  Vedtægterne er godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling 14. maj 2009, og ikrafttræder umiddelbart herefter.

  Log på dssnet
  Brugernavn
  Password
  Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem

  KontaKT TIL

  dss

  Birgitte Barrett Bach
  DSS Sekretariat
  Tlf. 7844 1102
  e-mail: info@dssnet.dk