Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


 


Spørgsmålet om hvordan vi skaber kvalitet og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen er rykket øverst på dagsordenen i debatten om bedre sundhed.
Tidsskriftet har bedt Katja Kayser, sundhedsdirektør i Københavns Kommune og Frede Olesen, professor ved Århus Universitet om at komme med nogle svar på det spørgsmål.
De har flere bud, også meget forskellige, men når det gælder incitamenterne i sundhedsvæsenet, taler de med én stemme og siger:
-Udviklingen er løbet fra den nuværende incitamentsstruktur. Vi har brug for incitamenter, som fremmer kvalitet og sammenhæng med udgangspunkt i patientens behov.
Omvendt er de uenige om, om staten skal spille en større eller mindre rolle for at sikre et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. Den ene taler for mere statslig styring og den anden for mindre.
Læs det spændende dobbeltinterview, der også kommer ind på den store udfordring med flere multisyge borgere og mere kronisk sygdom og kommunernes voksende vilje til at udvikle sundhedsindsatser.
 
Et eksempel på et tæt samarbejde mellem almen praksis, tre kommuner og en hospitalsenhed er Projekt Callcenter i Region Midtjylland. Centret er et videnscenter om kommunale tilbud, tilbud der skal sikre patienterne et smidigt forløb i sundhedssystemet.
Centret er godt et år gammelt, men erfaringerne viser allerede nu, at det er lykkedes at undgå indlæggelser og reducere indlæggelsestiden i mange patientforløb.
Erfaringerne viser også, at skal projektet lykkes med at give borgeren det bedste forløb med integrerede sundhedsløsninger tæt på borgerens hverdag, kræver det et opgør med incitamentsstrukturer, styringslogikker og vanetænkning i de tre sektorer.
Der er åbenbart noget med de incitamentsstrukturer…
 
I en anden artikel ”Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er i gang” beskrives de tendenser, som ses flere og flere steder i sundhedsvæsenet, nemlig
Fra reaktivt agerende til aktivt-proaktivt agerende
Fra passiv patientrolle til engageret og medskabende patient
Fra behandlersystem til sundhedssystem
Fra søjlestruktur og kultur til sundhedskultur med opgavedifferentiering
 
Et eksempel på kommunernes vilje til at udvikle sundhedsindsatser som øger sammenhæng og kvalitet, er Frederikshavn og Roskilde Kommuner.  Begge har nedbragt antallet af (gen)indlæggelser markant gennem systematiske, helhedsorienterede indsatser.
I artiklen ”Reduktion i antal genindlæggelser og sengedage” beskrives konkret hvordan de to kommuner er gået til værks.
 
På det mere teoretiske plan beskriver artiklen ”Ledelse På Tværs” de foreløbige resultater fra et udviklings- og forskningsprojekt om mere sammenhængende patientforløb i praksis mellem Region Midtjylland og CBS.
Resultaterne peger bl.a. på, at ledelsesopgaven har karakter af organisationsudvikling. Det drejer sig om at ”geare” egen organisation og personale til at tænke og agere ud fra en opløsning af de traditionelle grænser og til at ”se”, at en forudsætning for at løse kerneopgaven vil være at løse opgaven på tværs - med sine samarbejdspartnere.  
God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk